Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Ota yhteyttä
KYLÄTOIMINNAN SEKÄ LEADER-RYHMIEN ÄÄNENKANNATTAJA JA EDUNTEKIJÄ

Paikallistoimijoille vakaa yhteiskunnallinen rooli

20.11.2013

Kannanotto 20.marraskuuta

 

Suomen Kylätoiminta ry esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), ja Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) solmivat yhteistoimintasopimuksen, jolla vuosittain määritetään ne yhteiskunnalliset tehtävät, joita SYTY alue- ja paikallisyhdistyksineen toteuttaa. TEM esittää eduskunnalle 400 000 euron vuotuista lisäystä SYTYn valtionapuun seuraavan 10 vuoden aikana.

Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa korostetaan useissa kohdin kolmannen sektorin ja julkisen vallan tiivistyvää yhteistyötä. Tämä edellyttää työmuotoja, joissa kaikkien kolmen yhteiskunnallisen sektorin (ml. yritystoiminta) ominaislaatu ja yhteistyömahdollisuudet otetaan huomioon. Alue- ja paikallinen kehittämistyö on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jossa yhteistyön lisäämisellä saadaan paranevia tuloksia.

Kylätoiminnan valmiuksia yhteiskunnalliseen vastuunottoon on määrätietoisesti kohennettu jo vuosia. Samalla on toiminnan järjestäytymistä lisätty. Monin paikoin kylätoimijat pystyvät ottamaan vastuuta tehtävistä, joita toivotaan toteutettavan niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Paikallisen kehitystyön vahvistamisella tähdätään toiminnan mobilisointiin ja lisäämiseen, yksityisen rahan saamiseen yhteiseen käyttöön nykyistä enemmän, tulevaisuuden uskon vahvistamiseen sekä luottamuksen lisäämiseen omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Näitä kaikkia tarvitaan välttämättömien rakennemuutosten kielteisten vaikutusten eliminoimiseksi.

Aloja/teemoja, joiden kehitystyöstä TEM ja SYTY voisivat sopia, ovat esimerkiksi seuraavia: kotona asumista lisäävä "keveä hoito" ja huolenpito, jätevesi- ja energianeuvonta, kyläavustajatoiminta, yhteisöllisyyden vahvistaminen, monet turvallisuutta kohentavat toimet, maiseman avaaminen ja kunnostus sekä kulttuuri- ja liikuntatoiminta. Kaikissa näissä on jo aktiviteetteja perustuen paikallistoimijoiden aloitteellisuuteen, kunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin, SYTYn valtakunnallisiin tai ylimaakunnallisiin hankkeisiin sekä Leader- tai työllisyysvarojen käyttöön. Teemat sisältävät kuitenkin moninkertaisesti mahdollisuuksia työllistymiseen ja elinolosuhteiden parantamiseen.

Vaikka paikallistoimijoiden valmiuksissa on vielä alue- ja paikkakohtaisia eroja, ehdotettu menettely luo perustaa heikkojen alueiden aktivoitumiselle: samalla kun paikallisen kehittämisen rakenteet ja voimavarat vahvistuvat, alueelliset erot pienenevät.

Nykyinen valtionapu (valtion talousarvioesitys vuodelle 2014), 850 000 euroa, on alle 2 prosenttia kylätoiminnan vuotuisesta volyymista. Tähän nähden ehdotettu lisäys on kohtuullinen ja varmasti valtiolle edullinen. Valtionavun asteittainen lisäys 10 vuoden aikana tuo kehittämistoimintaan pitkäjänteisyyttä ja luo vakautta enemmän kuin euromääristä on pääteltävissä. Valtionapu kohdennetaan päätoimisten asiantuntijoiden, kyläasiamiesten, palkkaamiseen ja toisaalta sopimuksessa määritettyjen tehtävien toteuttamiseen. Rahoituskohteet kytkeytyvät toisiinsa; paikallistoimijat tarvitsevat ammattimaista apua.
 

Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puolesta,

Eero Uusitalo
puheenjohtaja

Risto Matti Niemi
pääsihteeri