Ta kontakt

Ta kontakt
Byaverksamhet i Finland rf befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling
Grupperna är sammanlänkade på nationell nivå via nätverksenheten LAG i Finland.

Lokala aktionsgrupper

De lokala aktionsgrupperna (LAG) i Finland är registrerade föreningar, som understöder invånarna på landsbygden att utveckla sin egen närmiljö, förbättra servicen i byarna och skapa nya arbetsplatser och företag.

LAG-verksamheten täcker hela landet. I praktiken betyder det att 419 kommuner är med i verksamheten via 56 självständiga lokala aktionsgrupper.

Fyra av LAG-grupperna är tvåspråkiga och de har verksamhet både på finska och svenska.

Principerna för LAG-gruppernas arbete är likadana, liksom självständigheten i förhållande till finansiären. LAG-grupperna kanaliserar sammanlagt ca 340 miljoner euro för utveckling av sina områden till utgången av år 2006. På nationell nivå binder nätverksenheten för LAG-grupperna i Finland ihop de olika grupperna.

Internationellt samarbete

Alla LAG-grupper understöds i strävan att samarbeta internationellt. Grupperna har även egna kontaktpersoner för detta ändamål. För närvarande pågår ca 50 internationella projekt.

Läs mer på ministeriets websidor:www.landsbygd.fi